Paslaugos

 

Valstybės tarnybos departamente didesnis dėmesys skiriamas vadovų korpusui

2020-05-07

Remiantis įvairiomis užsienio bei Lietuvos ekspertų atliktomis analizėmis, aukštesniųjų vadovų kompetencijų valdymo sistemos stiprinimas bei aukštesniosios valstybės tarnybos kaip instituto išskyrimas yra labai svarbus veiksnys siekiant padidinti valstybės tarnybos efektyvumą, rezultatyvumą ir patrauklumą.

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) siekdamas didinti konkursų į vadovų pareigas įgyvendinimo efektyvumą, užtikrinti profesionalumą pritraukiant aukščiausias kompetencijas turinčius pretendentus į vadovų pozicijas, pertvarkė struktūrą ir nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsteigė atskirą padalinį - Vadovų atrankos ir planavimo skyrių.

Pagrindiniai Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus uždaviniai ir prioritetai yra:

1) gerinti įstaigų vadovų konkursų planavimą, siekiant užtikrinti didesnį konkursų į įstaigos vadovų pareigas efektyvumą ir jų įvykdymą teisės aktuose nustatytais terminais, prevenciškai atliekant analizę/monitoringą apie įstaigų vadovų laisvas pareigas, jų kadencijų pabaigos terminus;

2) užtikrinti konkursų ir atrankų procesų stebėseną, atlikti jų kokybės ir efektyvumo analizę ir vertinimą (renkant ir analizuojant grįžtamąjį ryšį iš pretendentų ir įstaigų, vertinant ir stebint įvairius atrankos rodiklius, vertinant užsienio šalių gerąją praktiką, naujoves atrankos srityje ir teikiant pasiūlymus dėl konkursų procesų tobulinimo ir kokybės gerinimo);

3) tobulinti valstybės tarnautojų atrankoje naudojamus instrumentus/metodus;

4) formuoti ir įgyvendinti pretendentų pritraukimo į valstybės tarnybą politiką.

Valstybės tarnybos departamentas atkreipia dėmesį į įstaigos vadovo pareigų svarbą ir efektyvų valstybės tarnybos politikos formavimą ir įgyvendinimą, todėl skiria ir ateityje planuoja skirti didelį dėmesį ne tik įstaigų vadovų atrankos efektyvumo ir profesionalumo didinimui, bet ir įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimui, ypatingai stiprinant jų lyderystės kompetencijas. Taip pat planuojama sukurti vadovų bendradarbiavimo platformą (tinklaveiką), kuri skatintų įstaigų vadovų tarpusavio bendravimą, didintų bendradarbiavimo bei žmogiškųjų išteklių valdymo gerosios patirties sklaidą.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS