Paslaugos

 

REKOMENDACIJOS DĖL SPECIALIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURĖTŲ ATITIKTI VALSTYBĖS TARNAUTOJAI, ATLIEKANTYS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVAVIMU EUROPOS SĄJUNGOJE SUSIJUSIĄ VEIKLĄ

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2008 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 27V-203

 

REKOMENDACIJOS

DĖL SPECIALIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURĖTŲ ATITIKTI VALSTYBĖS TARNAUTOJAI, ATLIEKANTYS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVAVIMU EUROPOS SĄJUNGOJE SUSIJUSIĄ VEIKLĄ

 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Rekomendacijų dėl specialių reikalavimų, kuriuos turėtų atitikti valstybės tarnautojai, atliekantys su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje susijusią veiklą, siūloma laikytis nustatant specialius reikalavimus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymuose, kuriuose nustatomos su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje susijusios funkcijos.

2. Kai vykdoma Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950), II–IV skyriuose nustatyta bei kita su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje susijusi veikla, valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme gali būti nustatomos šios funkcijos:

2.1. analizuoti iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengti apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

2.2. rengti Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derinti jas su suinteresuotomis institucijomis;

2.3. teikti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;

2.4. teikti pasiūlymus, rengti medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo ministerijų valstybės sekretorių pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;

2.5. atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;

2.6. nuolatos konsultuotis su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;

2.7. rengti ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengti informacinius pranešimus spaudai;

2.8. kitos funkcijos, susijusios su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje.
 

II. Specialūs reikalavimai

3. Atsižvelgiant į Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 51-1953; 2008, Nr. 49-1809), 11.6 punkto nuostatą, kad gali būti nustatomi kiti būtini specialūs reikalavimai, susiję su pareigybei priskiriamų funkcijų specifika, rekomenduojama nustatyti šiuos specialius reikalavimus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymuose, kuriuose nustatomos su Lietuvos atstovavimu Europos Sąjungoje susijusios funkcijos:

3.1. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. Jeigu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

Nustatant užsienio kalbų mokėjimo lygius vadovaujamasi 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);

3.2. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

3.3. būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

3.4. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties atitinkamoje srityje;

3.5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

3.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;

3.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.

4. Vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 11 punkto nuostata, kad atsižvelgiant į pareigybės paskirtį, bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis ir funkcijas, nustatomi specialūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti šias pareigas einantys valstybės tarnautojai, gali būti nustatomi ir kiti specialūs reikalavimai (pavyzdžiui, reikiamas išsilavinimas) arba detalizuojami anksčiau nurodyti (pavyzdžiui, išvardijami teisės aktai, kuriuos reikia išmanyti ar būti susipažinusiam).
 

III. Baigiamosios nuostatos  

5. Valstybės tarnautojų pareigybės aprašomos ir vertinamos pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką.  

______________

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS