Paslaugos

 

Deleguotų nacionalinių ekspertų atranka

Pretendentas į laisvas pareigas Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai ar įstaigos, kuriai Viešojo valdymo agentūra paveda atrinkti pretendentą į laisvas pareigas, vadovo sudarytai komisijai turi pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje(šiame prašyme pretendentas į laisvas pareigas taip pat turi išreikšti savo sutikimą, kad duomenys apie jį (vardas, pavardė, pareigos, gyvenimo aprašymas, kita informacija, kurios reikalauja tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija) būtų pateikti Viešojo valdymo agentūrai (kai atranką vykdo įstaigos, kuriai Viešojo valdymo agentūra paveda atrinkti pretendentą į laisvas pareigas, vadovo įsakymu sudaryta komisija) ir Užsienio reikalų ministerijai);
 2. užpildytą pretendento anketą (pretendento anketos forma);
 3. gyvenimo aprašymą anglų ar prancūzų ir lietuvių kalba („Europass“ CV forma); kuria kalba – anglų ar prancūzų – turi būti pateikiamas gyvenimo aprašymas, priklauso nuo to, į kokią Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucijos pareigybę pretendentas teikia dokumentus;
 4. kitą reikalaujamą informaciją, kuri nurodyta interneto svetainėje vva.lrv.lt  arba įstaigoms pateiktoje informacijoje apie laisvas pareigas;
 5. informaciją, kuri, pretendento į laisvas pareigas nuomone, gali būti reikšminga jį atrenkant;
 6. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į laisvas pareigas būtų deleguojamas į laisvas pareigas (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar prokuroras);
 7. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, bus apmokamos iš deleguojančiajai institucijai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete skirtų asignavimų, kai informacijoje nurodyta, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, negalės būti padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete tam tikslui skirtų asignavimų (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar prokuroras).

Pretendentas į laisvas pareigas dokumentus pateikia:

 1. Viešojo valdymo agentūrai, kai atranką vykdo Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta komisija;
 2. įstaigai, kai atranką vykdo įstaigos, kuriai Viešojo valdymo agentūra pavedė atrinkti pretendentą į laisvas pareigas, vadovo įsakymu sudaryta komisija.

Dokumentai (kai atranką vykdo Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta komisija) priimami adresu:

Viešojo valdymo agentūra, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius

El. p. info@vva.gov.lt, meile.vitkauskaite@vva.gov.lt 

Tel.  (8 5) 219 6826; 8 672 86218

Delegavimo laikotarpis

Pretendentas deleguojamas į tarptautinę, Europos Sąjungos ar užsienio valstybės instituciją laikotarpiui, kurį nurodo tarptautinė, ir Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucija, tačiau paprastai ne ilgiau kaip 3 metams, jeigu tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Reglamentavimas Lietuvoje

Siekdamas sukurti bendrą asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas sistemą ir taip užtikrinti Lietuvos Respublikos įtaką šiose institucijose, garantuoti Lietuvos Respublikos atstovų teisę dirbti jose ir aktyviai prisidėti prie jų veiklos bei sudaryti sąlygas Lietuvos deleguojamiems asmenims tinkamai pasirengti dirbti tarptautinėse ir Europos Sąjungos ar užsienio valstybių institucijose, Lietuvos Respublikos Seimas 2007 m. liepos 4 d. priėmė Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymą.

Įsigaliojus šiam įstatymui, asmenys gali būti deleguojami į:

 1. tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas – tarptautines organizacijas ir institucijas, Europos Sąjungos institucijas ir įstaigas, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtas institucijas, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtas organizacijas (konsorciumus), civilines tarptautines operacijas ar misijas, kurios priima deleguojamus asmenis;
 2. užsienio valstybių institucijas – užsienio valstybių atstovaujamosios, vykdomosios, teisminės valdžios institucijas ir kitas užsienio valstybių institucijas ir įstaigas, kurioms užsienio valstybių įstatymai suteikia viešojo administravimo įgaliojimus.

Deleguojami asmenys – karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai, prokurorai, kurie perkeliami ar siunčiami, ir kiti asmenys, kurie siunčiami dirbti į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas teisės aktų nustatyta tvarka. Kiti asmenys – asmenys, kurie nėra karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai ar prokurorai.

Kaip pateikiama informacija apie laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybės institucijose ir informacija apie delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas poreikius, kaip organizuojama ir vykdoma karjeros valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų, prokurorų ir kitų asmenų, pretenduojančių būti atrinktais į laisvas pareigas atranka bei pretendentų į delegavimo rezervą atranka, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414 patvirtintos Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklės.

Su delegavimu į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas susijusioms  išlaidoms padengti skirtų lėšų paskirstymo tvarka nustatyta 2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarime Nr. 120 „Dėl delegavimo prioritetų ir preliminarių lėšų paskirstymo proporcijų nustatymo“.

Informacija apie laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau – įstaiga), gavusios iš tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos informaciją apie laisvas pareigas, visą gautą informaciją ir motyvuotus pasiūlymus dėl laisvų pareigų pripažinimo atitinkančiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus delegavimo prioritetus bei informaciją apie delegavimo poreikius pateikia Užsienio reikalų ministerijai ir Viešojo valdymo agentūrai. Užsienio reikalų ministerija, gavusi informaciją apie tarptautinių ir Europos Sąjungos institucijų ar užsienio valstybių institucijų delegavimo poreikius arba laisvas pareigas, šią informaciją kartu su išvada dėl laisvų pareigų pripažinimo atitinkančiomis delegavimo prioritetus ir išlaidų, susijusių su delegavimu, padengimo galimybės pateikia Viešojo valdymo agentūrai.

Atrankos procedūra Lietuvoje

Viešojo valdymo agentūra, gavusi informaciją apie delegavimo poreikius arba laisvas pareigas ir Užsienio reikalų ministerijos išvadą, kurioje nurodyta, kad laisvos pareigos atitinka delegavimo prioritetus ir įvertinta išlaidų, susijusių su delegavimu, padengimo galimybė, pradeda organizuoti atranką:

 • Jeigu laisvų pareigų pobūdis susijęs su kelių įstaigų vykdomomis funkcijomis, informaciją apie laisvas pareigas paskelbia interneto svetainėje vva.lrv.lt. Ši informacija taip pat gali būti skelbiama kitų įstaigų interneto svetainėse.

  Šiuo atveju pretendentus į laisvas pareigas atrenka Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

 • Jeigu laisvų pareigų pobūdis susijęs tik su vienos įstaigos vykdomomis funkcijomis ir pagal tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos nustatytus reikalavimus į pareigas gali būti deleguojamas tik asmuo, dirbantis toje įstaigoje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia tai įstaigai informaciją apie laisvas pareigas ir paveda atrinkti pretendentą į laisvas pareigas. Įstaigos vadovui priėmus sprendimą, kad įstaigoje tikslinga organizuoti pretendentų į laisvas pareigas atranką, visa gauta informacija apie laisvas pareigas nedelsiant raštu ar elektroniniu paštu pateikiama įstaigoje pareigas einantiems asmenims.

  Šiuo atveju pretendentus į laisvas pareigas atrenka įstaigos vadovo sudaryta komisija.

Pretendentų į laisvas pareigas atranka (toliau – atranka) vykdoma, jeigu:

 • Užsienio reikalų ministerijos išvadoje nurodyta, kad laisvos pareigos atitinka delegavimo prioritetus ir išlaidos, susijusios su delegavimu, bus padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų;

 • Užsienio reikalų ministerijos išvadoje nurodyta, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, negalės būti padengiamos iš jai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete tam tikslui skirtų asignavimų, tačiau deleguojančioji institucija sutinka, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, bus apmokamos iš jai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete skirtų asignavimų.

Pretendentas į laisvas pareigas Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai ar įstaigos, kuriai Viešojo valdymo agentūra paveda atrinkti pretendentą į laisvas pareigas, vadovo sudarytai komisijai turi pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (šiame prašyme pretendentas į laisvas pareigas taip pat turi išreikšti savo sutikimą, kad duomenys apie jį (vardas, pavardė, pareigos, gyvenimo aprašymas, kita informacija, kurios reikalauja tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija) būtų pateikti Viešojo valdymo agentūrai (kai atranką vykdys įstaigos, kuriai Viešojo valdymo agentūra paveda atrinkti pretendentą į laisvas pareigas, vadovo įsakymu sudaryta komisija) ir Užsienio reikalų ministerijai);

 • užpildytą pretendento anketą (pretendento anketos forma);

 • gyvenimo aprašymą anglų ar prancūzų ir lietuvių kalba („Europass“ CV forma). Kuria kalba – anglų ar prancūzų – turi būti pateikiamas gyvenimo aprašymas, priklauso nuo to, į kokią Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos pareigybę teikia dokumentus pretendentas.

 • kitą reikalaujamą informaciją, kuri nurodyta interneto svetainėje vva.lrv.lt arba įstaigoms pateiktoje informacijoje apie laisvas pareigas;

 • informaciją, kuri, pretendento į laisvas pareigas nuomone, gali būti reikšminga jį atrenkant;

 • deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į laisvas pareigas būtų deleguojamas į laisvas pareigas (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar prokuroras);

 • deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, bus apmokamos iš deleguojančiajai institucijai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete skirtų asignavimų, kai informacijoje nurodyta, kad išlaidos, susijusios su delegavimu, negalės būti padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete tam tikslui skirtų asignavimų (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar prokuroras).

Pretendentas į laisvas pareigas dokumentus pateikia:

 1. Viešojo valdymo agentūrai, kai atranką vykdys Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta komisija;

 2. įstaigai, kai atranką vykdys įstaigos, kuriai Viešojo valdymo agentūra pavedė atrinkti pretendentą į laisvas pareigas, vadovo įsakymu sudaryta komisija.

Viešojo valdymo agentūroje ar minėtoje įstaigoje patikrinama, ar pateikti visi dokumentai ir kita reikalaujama informacija, ar pretendentas į laisvas pareigas atitinka informacijoje apie laisvas pareigas nurodytus tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos nustatytus reikalavimus pretendentams į laisvas pareigas.

Jeigu nustatoma, kad pateikti ne visi dokumentai ar ne visa reikalaujama informacija, apie tai nedelsiant elektroniniu paštu informuojamas pretendentas į laisvas pareigas ir jo paprašoma pateikti trūkstamus dokumentus ar kitą reikalaujamą informaciją.

Jeigu nustatoma, kad pretendentas į laisvas pareigas neatitinka informacijoje apie laisvas pareigas nurodytų tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos nustatytų reikalavimų pretendentams į laisvas pareigas, apie tai nedelsiant informuojamas pretendentas į laisvas pareigas ir nurodoma, kad jis negali dalyvauti pretendentų į laisvas pareigas atrankoje (pretendentų į laisvas pareigas pateikti dokumentai ir kita reikalaujama informacija negrąžinami).

Pretendentų į laisvas pareigas atrankoje gali dalyvauti asmenys, kurie pateikia visus nurodytus dokumentus ir kitą reikalaujamą informaciją, ir kurie atitinka Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 10 straipsnio reikalavimus.

Pretendentų į laisvas pareigas atranka susideda iš:

 1. pretendentų į laisvas pareigas pateiktų dokumentų ir kitos reikalaujamos informacijos įvertinimo;

 2. pokalbio su pretendentais į laisvas pareigas posėdžio metu, per kurį komisija įvertina pretendento į laisvas pareigas atitiktį laisvų pareigų reikalavimams, žinias ir įgūdžius, kurių reikia laisvų pareigų funkcijoms vykdyti, galimybes panaudoti turimas žinias ir įgūdžius praktikoje, sėkmingai dalyvauti tarptautinės, Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos organizuojamoje atrankoje laisvoms pareigoms eiti.

Paskelbus atrankos rezultatus, visi joje dalyvavę pretendentai į laisvas pareigas turi teisę susipažinti su posėdžio protokolu.Duomenys apie atrinktą pretendentą (vardas, pavardė, pareigos, gyvenimo aprašymas, kita informacija, kurios reikalauja tarptautinė organizacija) pateikiami Užsienio reikalų ministerijai. Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į tarptautinės organizacijos nustatytą terminą, raštu tarptautinei, Europos Sąjungos institucijai ar užsienio valstybės organizacijai praneša apie Lietuvos Respublikoje atrinktus pretendentus į laisvas pareigas.  

Atrankos į delegavimo rezervą organizavimas ir vykdymas

Delegavimo rezervas – pretendentų, kurie gali būti deleguojami per 30 ar mažiau dienų nuo informacijos apie laisvas pareigas ar pareigybes civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, taip pat pareigas ar pareigybes tarptautinėse, Europos Sąjungos institucijose ir užsienio valstybių institucijose, susijusias su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika gavimo dienos valstybės institucijoje ar įstaigoje, sąrašas.

 

Pretendentų į delegavimo rezervą atranką organizuoja ir vykdo Viešojo valdymo agentūra. Pretendentų į delegavimo rezervą atranka organizuojama ir vykdoma:

 • kai užsienio reikalų ministras patvirtina pareigų ar pareigybių civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, taip pat pareigų ar pareigybių tarptautinėse, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijose, susijusių su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, į kurias deleguojama iš delegavimo rezervo, sąrašą; 

 • kai sumažėja nustatytas pretendentų delegavimo rezerve skaičius;
   
 • Užsienio reikalų ministerijos iniciatyva, atsižvelgiant į tarptautinių ir Europos Sąjungos institucijų ar užsienio valstybių institucijų delegavimo poreikius.

Viešojo valdymo agentūra informaciją apie organizuojamą pretendentų į delegavimo rezervą atranką paskelbia interneto svetainėje vva.lrv.lt. Informacija apie organizuojamą pretendentų į delegavimo rezervą atranką taip pat gali būti skelbiama kitų įstaigų interneto svetainėse, specializuotuose Lietuvos Respublikos piliečiams įdarbinti tarptautinėse organizacijose skirtuose tinklalapiuose.  

Pretendentas į delegavimo rezervą Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymu sudarytai pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijai per Viešojo valdymo agentūrą pateikia:

 • prašymą atrinkti jį į delegavimo rezervą (šiame prašyme pretendentas į delegavimo rezervą taip pat turi išreikšti savo sutikimą, kad duomenys apie jį (vardas, pavardė, pareigos, gyvenimo aprašymas, kita reikalaujama informacija) būtų pateikti Užsienio reikalų ministerijai);

 • užpildytą pretendento anketą (pretendento anketos forma);

 • gyvenimo aprašymą anglų ar prancūzų ir lietuvių kalba („Europass“ CV forma);  

 • deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į delegavimo rezervą, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar prokuroras, būtų atrinktas į delegavimo rezervą ir būtų deleguotas į pareigas ar pareigybes civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, taip pat pareigas ar pareigybes tarptautinėse, Europos Sąjungos institucijose ir užsienio valstybių institucijose, susijusias su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika;
   
 • informaciją apie užsienio kalbų mokėjimo lygį (pvz., „Europass“ kalbų pasą ar kt.) arba tai patvirtinantį dokumentą;
   
 • kitą skelbiamoje ar siunčiamoje informacijoje apie organizuojamą atranką į delegavimo rezervą reikalaujamą informaciją.

 

Pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija įvertina pretendentų į delegavimo rezervą pateiktus nurodytus dokumentus ir kitą reikalaujamą informaciją. Jeigu pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija nustato, kad pateikti visi dokumentai ir kita reikalaujama informacija ir pretendentas į delegavimo rezervą atitinka nustatytus reikalavimus, ji priima sprendimą atrinkti pretendentą į delegavimo rezervą. Prireikus pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija gali pakviesti pretendentą į delegavimo rezervą dalyvauti pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos posėdyje arba paprašyti pateikti patikslinančius dokumentus ar kitą reikalaujamą informaciją. Kiekvienas pretendentas į delegavimo rezervą informuojamas el. paštu apie dėl jo priimtą sprendimą atrinkti/neatrinkti į delegavimo rezervą.  

Viešojo valdymo agentūra pateikia Užsienio reikalų ministerijai informaciją apie atrinktus pretendentus į delegavimo rezervą. Pretendentų atranką iš delegavimo rezervo organizuoja ir vykdo Užsienio reikalų ministerija.

Delegavimas

Tarptautinei ir Europos Sąjungos institucijai ar užsienio valstybės institucijai informavus, kad pretendentas priimamas į laisvas pareigas ar pareigybę, arba esant kitoms tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatytoms sąlygoms, pretendento į laisvas pareigas delegavimą tvirtina deleguojančios institucijos vadovas. Pretendentas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar prokuroras, deleguojamas jo rašytiniu sutikimu perkeliant jį į pareigas tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje. Pretendentą į laisvas pareigas, kuris nėra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar prokuroras, deleguoja Užsienio reikalų ministerija, sudarydama su pretendentu delegavimo sutartį, kurioje pretendentas įsipareigoja eiti sutartyje nurodytas pareigas tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje, laikydamasis tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos darbo sąlygas reglamentuojančių taisyklių ar užsienio valstybės institucijos darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų, o Užsienio reikalų ministerija įsipareigoja suteikti jam Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme nustatytas garantijas. 

Socialinės garantijos deleguojamiems asmenims ir išlaidos susijusios su delegavimu

Socialines garantijas deleguojamiems asmenims ir išlaidų, susijusių su delegavimu, apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus išlaidoms, susijusioms su delegavimu, administruoja Užsienio reikalų ministerija. 

Informacija apie naują elektroninę ES Regionų komiteto duomenų bazę

Regionų komiteto sprendimas

Europos Teisingumo Teismo deleguotų nacionalinių ekspertų taisyklės