Paslaugos

 

Šiuo metu vykstantys konkursai pretendentams

Pareigybės pavadinimas ir reikalavimai pretendentams

Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Valstybės tarnybos departamentas)

Terminas, iki kurio  pretendentų į laisvas pareigas dokumentai turi būti pateikti Valstybės tarnybos departamentui 

El. pašto adresas, kuriuo pretendentai į laisvas pareigas turi pateikti nurodytus dokumentus 

Atranka į deleguoto nacionalinio eksperto pareigas Europos išorės veiksmų tarnybos Politikos koordinavimo skyriuje SD.COORD (Job No. 374823

 

Daugiau informacijos 

1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į laisvas pareigas nurodo:

1.1. laisvų pareigų, į kurias pretenduoja, pavadinimą,

1.2. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

1.3. informaciją , ar:

1.3.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

1.3.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą anglų kalba;

4. motyvacinį laišką anglų kalba;

5. priimančiosios institucijos reikalaujamus kitus dokumentus;

6. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas būtų deleguojamas į laisvas pareigas, kai prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas;

7. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laispnis). 

8. reikalaujama mokėti oficialią ES kalbą – anglų ir prancūzų– įgudusio vartotojo (C1) lygiu.

9. Profesinė patirtis: Turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinę patirtį, pageidautina Užsienio/Europos reikalų ministerijoje arba ES reikalų koordinavimo pareigose.
- turėti daug žinių apie ES institucijas ir susijusius sprendimų priėmimo procesus, BUSPCSGP, ES išorės veiksmus ir susijusią ES išorės politiką (geografinę ir teminę).
- Patirtis dirbant Taryboje ir jos parengiamuosiuose organuose, ypač nuolatinėje tarnyboje
Atstovavimas arba ES departamentas Užsienio reikalų ministerijoje būtų privalumas.

Dokumentai priimami iki 2024 m birželio 13 d. 16:00 val.

 info@vva.gov.lt 

meile.vitkauskaite@vva.gov.lt 

 

Atranka į Europos Komisijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generaliniame direktorate (toliau – NEAR) vidaus reikalų – sienų valdymo, migracijos politikos ir saugumo politikos (įskaitant organizuotą nusikalstamumą) pareigybei užimti

 

Daugiau informacijos

 

1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į laisvas pareigas nurodo:

1.1. laisvų pareigų, į kurias pretenduoja, pavadinimą,

1.2. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

1.3. informaciją , ar:

1.3.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

1.3.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą anglų kalba;

4. motyvacinį laišką anglų kalba;

5. priimančiosios institucijos reikalaujamus kitus dokumentus;

6. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas būtų deleguojamas į laisvas pareigas, kai prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas;

7. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).

8. reikalaujama mokėti oficialią ES kalbą – anglų – įgudusio vartotojo (C1) lygiu.

9. Patirtis: Profesinė patirtis: ne mažesnė kaip trejų metų profesinė patirtis atliekant
administracines, teisines, mokslines, technines, patariamąsias ar priežiūros funkcijas ar lygiavertes funkcijas, kurios nurodytos Europos Komisijos darbo skelbime;

Profesinė patirtis ekonomikos, teisės ar panašioje srityje;
• Darbo stažas: kandidatai turi turėti bent vienerių metų darbo stažą su savo darbdaviu,  nuolatiniam arba pagal sutartį bent vienerius metus iki komandiruotės;

Dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 19 d. 

 info@vva.gov.lt 

meile.vitkauskaite@vva.gov.lt