Paslaugos

 

Asmenų, esančių pretendentų rezerve, priėmimas į valstybės tarnybą

KAS TURI TEISĘ PATEKTI Į PRETENDENTŲ REZERVĄ?

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme (Nr. VIII-1316) įtvirtinamas pretendentų rezervas, į kurį patenka:

- teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą turintys asmenys;

- centralizuoto konkurso nelaimėję, bet gerai pasirodę pretendentai (komisijos vertinimo metu įvertini 8 ar daugiau balų);

- pasibaigus priėmimo laikui atleisti ne mažiau kaip 2 metus nepertraukiamai valstybės tarnautojo pareigas ėję pakaitiniai valstybės tarnautojai;

- dėl pareigybės panaikinimo atleisti valstybės tarnautojai.

N.B. Visi jie, išskyrus asmenis, kurie turi teisę į statuso atkūrimą, gali dalyvauti centralizuotuose konkursuose Vyriausybės nustatyta supaprastinta tvarka.

PRETENDENTŲ REZERVĄ ADMINISTRUOJANTI ĮSTAIGA

Pretendentų rezervą administruoja Vyriausybės įgaliota įstaiga – Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas).

KAIP PATEKTI Į PRETENDENTŲ REZERVĄ?

Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi, asmenys, išskyrus asmenis, kurie turi teisę į statuso atkūrimą, į pretendentų rezervą įtraukiami jų pačių prašymu (prašymo forma pridedama) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) (https://pm.vataras.lt, rinktis „Prašymai gyventojams“ paslaugą) pateikiant nurodytos formos prašymą įtraukti į pretendentų rezervą.

Teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą turintys asmenys į pretendentų rezervą įtraukiami automatiškai.

Valstybės tarnybos departamentas, gavęs minėtą prašymą dėl asmens įtraukimo į pretendentų rezervą, per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos patikrina, ar asmuo turi teisę būti įtrauktas į rezervą, ir apie priimtą sprendimą įtraukti asmenį ar jo neįtraukti į rezervą elektroniniu paštu informuoja prašymą pateikusį asmenį. Valstybės tarnybos departamentui priėmus sprendimą neįtraukti asmens į pretendentų rezervą, asmeniui nurodomos neįtraukimo į rezervą priežastys.

DALYVAVIMAS CENTRALIZUOTUOSE KONKURSUOSE, NAUDOJANTIS BUVIMO PRETENDENTŲ REZERVE STATUSU

Atkreipiame dėmesį: Į pretendentų rezervą įtraukti minėti asmenys (išskyrus asmenis, kurie turi teisę į statuso atkūrimą) 6 mėnesius nuo Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo momento (po naujos VTĮ redakcijos, įsigaliojusios 2019 m. sausio 1 d., priėmimo) turi teisę dalyvauti centralizuotuose konkursuose Vyriausybės nustatyta supaprastinta tvarka, t. y. nedalyvaudami pretendentų vertinime komisijoje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) patvirtintame Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) yra nustatyti asmenų iš pretendentų rezervo vertinimo ypatumai.

Jeigu rezerve esančiam asmeniui buvo atliktas pretendentų vertinimas komisijoje, šis asmuo, Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka (t. y. Valstybės tarnybos departamentui per VATIS pateikia prašymą, nurodytos formos gyvenimo aprašymą, užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną) pateikęs dokumentus, turi teisę raštu kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą prašydamas įskaityti komisijos apskaičiuotą jo paskutinį turimą balą jam pretenduojant į kitas identiškas pareigas.

Valstybės tarnybos departamentas, gavęs asmens prašymą įskaityti jo paskutinį turimą balą jam pretenduojant į kitas identiškas pareigas, įvertina, ar asmuo, esantis rezerve, pretenduoja į kitas identiškas pareigas, ne vėliau kaip iki kitų pretendentų vertinimo komisijoje pradžios įskaito asmens turimą balą arba jo neįskaito ir apie tai asmenį informuoja per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, nurodydamas asmens turimo balo neįskaitymo priežastis.

PRIĖMIMO Į PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS YPATUMAI, BŪNANT PRETENDENTŲ REZERVE

Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmenys į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas, išskyrus pakaitinį valstybės tarnautoją, priimamą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, priimami iš asmenų, turinčių teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo statusą. Jeigu reikalavimus atitinkančių asmenų, turinčių teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, nėra, pakaitiniu valstybės tarnautoju gali būti atrenkamas asmuo iš kitų į pretendentų rezervą įtrauktų asmenų arba atrenkamas kitas asmuo. Toks asmuo į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimamas Vyriausybės nustatyta tvarka patikrinus jo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pažymime, kad pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų atrankas organizuoja atranką paskelbusios valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos. Atsižvelgdami į tai, atkreipiame dėmesį, kad pretendentų rezerve esančiam asmeniui pateikus  dokumentus į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo atranką, toks asmuo turi informuoti įstaigą, organizuojančią atranką, kad Jis yra įtrauktas į pretendentų rezervą, pateikdamas Valstybės tarnybos departamento raštą (atsakymą) dėl įtraukimo į pretendentų rezervą.

 

PRAŠYMŲ FORMOS:

  1. Prašymo įtraukti į pretendentų rezervą forma (pildomas ir teikiamas per VATIS).
  2. Prašymo įskaityti turimą balą forma (teikiamas raštu, el. paštu ar atvykus į Valstybės tarnybos departamentą).

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS