Paslaugos

 

Asmenų įtraukimas į aukštesniųjų vadovų rezervą

AUKŠTESNIŲJŲ VADOVŲ REZERVO FORMAVIMO TIKSLAS

2024 m. vasario 2 d. įsigaliojo aukštesniųjų vadovų rezervo (toliau – rezervas) sudarymo ir administravimo tvarka, patvirtinta 2024 m. vasario 2 d. Viešojo valdymo agentūros (toliau – VVA) direktoriaus įsakymu Nr. V-12 (toliau – įsakymas).

Rezervo formavimo tikslas – telkti kompetentingus asmenis, siekiant kuo geriau panaudoti jų vadybines ir lyderystės kompetencijas, teikiant rezerve esantiems asmenims informaciją apie naujas karjeros galimybes valstybės tarnyboje.

 REZERVĄ ADMINISTRUOJANTI ĮSTAIGA

 Rezervą formuoja ir administruoja VVA.

 KAS TURI TEISĘ PATEKTI Į REZERVĄ?

 Į rezervą gali būti įtraukti:

  1. įstaigų vadovai, kuriems iki kadencijos pabaigos liko ne daugiau kaip 6 mėnesiai;
  2. kadenciją pabaigę įstaigų vadovai, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jų kadencijos pabaigos;
  3. bent vieną kadenciją pabaigę buvę Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirti valstybės pareigūnai – valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jų kadencijos pabaigos;
  4. konkursuose į įstaigų vadovų pareigas gerai pasirodę, tačiau nelaimėję konkursų pretendentai. Gerai pasirodžiusiu pretendentu laikomas pretendentas komisijos vertinimo metu įvertintas 8 ar daugiau balų;
  5. pretendentai į įstaigų vadovų pareigas, dalyvavę kompetencijų vertinime ir jų visų kompetencijų raiškos lygis yra ne mažesnis nei vidutinis.

 Asmenys į rezervą įtraukiami jų prašymu 2 metų laikotarpiui.

 KAIP PATEKTI Į REZERVĄ?

Asmenys į rezervą įtraukiami jų pačių prašymu (prašymo formą rasite čia). Prašymai teikiami el.paštu info@vva.gov.lt. Prašymas turi būti pasirašytas prašymą pateikusio asmens. Kai teikiant prašymą naudojamos elektroninių ryšių priemonės, turi būti pateikta pasirašyto prašymo skaitmeninė kopija arba prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo autentiškumą.

 

VVA, gavusi minėtą prašymą dėl asmens įtraukimo į  rezervą, per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos patikrina, ar asmuo turi teisę būti įtrauktas į rezervą, ar nėra dokumentų pateikimo trūkumų ir apie priimtą sprendimą įtraukti / neįtraukti asmenį į rezervą elektroniniu paštu informuoja prašymą pateikusį asmenį. Nustačius dokumentų pateikimo trūkumų, asmeniui siūloma juos ištaisyti per 5 darbo dienas. VVA priėmus sprendimą neįtraukti asmens į pretendentų rezervą, asmeniui nurodomos neįtraukimo į rezervą priežastys.