Paslaugos

 

Pareigų siūlymo buvusiems valstybės tarnautojams įgyvendinimo procedūros

Prašymas dėl valstybės tarnautojo pareigų siūlymo (atsisiųsti)

Anketa (atsisiųsti)

Anketos pildymo instrukcija (atsisiųsti)

Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (atsisiųsti)


Pareigų siūlymą buvusiems karjeros valstybės tarnautojams ir buvusiems įstaigos vadovams, atleistiems iš pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130, 2002, Nr. 45-1708) 44 str. 1 d. 9 p., t. y. dėl pareigybės panaikinimo ar pagal 44 str. 21 p. šalių susitarimu (kai mokama kompensacija valstybės tarnybos įstatymo 41 str. 6 d. 2 p. nustatytu būdu), taip pat buvusiems pakaitiniams valstybės tarnautojams, kurie pareigas nepertraukiamai ėjo ne mažiau kaip dvejus metus ir atleistiems iš pareigų dėl negalėjusio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo sugrįžimo arba atleidimo (toliau – buvę valstybės tarnautojai), reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 2 d. ir 3 d. ir Vyriausybės 2002 metais birželio 24 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintos 

Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklės (toliau – Taisyklės).

Asmenys, kuriems siūlomos pareigos

Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 2 d. nustato, kad: 

Buvusiam karjeros valstybės tarnautojui (išskyrus karjeros valstybės tarnautojus, kuriems suėjo 65 metai), atleistam iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo ar sudarius šalių susitarimą dėl karjeros valstybės tarnautojo atleidimo (kai mokama kompensacija šio Įstatymo 41 straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatytu būdu), taip pat buvusiam pakaitiniam valstybės tarnautojui (išskyrus pakaitinius valstybės tarnautojus, kuriems suėjo 65 metai), pareigas nepertraukiamai ėjusiam ne mažiau kaip dvejus metus ir atleistam iš pareigų dėl negalėjusio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo sugrįžimo arba atleidimo, 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos Vyriausybės nustatyta tvarka siūlomos tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos. Šis asmuo priimamas į šias pareigas, jeigu jis atitinka bendruosius reikalavimus, keliamus į valstybės tarnautojo pareigas priimamam asmeniui, ir jam siūlomos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje siūlomos pareigos, Vyriausybės nustatyta tvarka patikrinus jo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Šie asmenys nėra tikrinami dėl atitikimo Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytiems reikalavimams, t.y. šių asmenų bendrieji gebėjimai ir vadovavimo gebėjimai, jeigu pretenduojama į vadovaujamąsias pareigas, nėra tikrinami.

Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 3 d. nustato, kad:

Buvusiam įstaigos vadovui (išskyrus įstaigos vadovą, priimtą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, taip pat įstaigos vadovą, kuriam suėjo 65 metai), atleistam iš pareigų pagal šio Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 5 punktą, dėl pareigybės panaikinimo ar sudarius šalių susitarimą dėl valstybės tarnautojo atleidimo (kai mokama kompensacija šio Įstatymo 41 straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatytu būdu), 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos Vyriausybės nustatyta tvarka siūlomos tos pačios ar žemesnės kategorijos įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) pareigos, jeigu asmuo atitinka bendruosius reikalavimus, keliamus į valstybės tarnautojo pareigas priimamam asmeniui, ir jam siūlomos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Asmuo į įstaigos vadovo pareigas priimamas Vyriausybės nustatyta tvarka patikrinus jo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Jeigu nėra galimybės šioje dalyje nurodytu atveju buvusiam įstaigos vadovui pasiūlyti įstaigos vadovo pareigų, 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos Vyriausybės nustatyta tvarka jam siūlomos tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos. Šis asmuo priimamas į šias pareigas, jeigu jis atitinka bendruosius reikalavimus, keliamus į valstybės tarnautojo pareigas priimamam asmeniui, ir jam siūlomos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje siūlomos pareigos, Vyriausybės nustatyta tvarka patikrinus jo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Šis asmuo nėra tikrinamas dėl atitikimo šio Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytiems reikalavimams, t.y. šio asmens bendrieji gebėjimai ir vadovavimo gebėjimai, jeigu pretenduojama į vadovaujamąsias pareigas, nėra tikrinami.  

Anglų, prancūzų, vokiečių kalbų tikrinimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintos Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą ir taip pat taikomos, buvusiems valstybės tarnautojams, kuriems Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka siūlomos valstybės tarnautojo pareigos, ir asmenims, atkuriantiems valstybės tarnautojo statusą.

Informuojame, jog 2014 m. birželio 17 d. įsigaliojus Taisyklių pakeitimams šių asmenų anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimas gali būti tikrinamas ir Valstybės tarnybos departamente.

Anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimo tikrinimas susideda iš dviejų dalių: užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testo (toliau – testas raštu) Valstybės tarnybos departamente ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo, kurį atlieka VŠĮ “Užsienio kalbų mokymo centro” ekspertai (toliau – patikrinimas žodžiu). Asmenys testui raštu ir patikrinimui žodžiu turi registruotis Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (www.testavimas.vtd.lt) pasirinkdami testo (-ų) atlikimo bei patikrinimo žodžiu datą, laiką ir vietą. Patikrinimo žodžiu dieną asmuo turi būti išlaikęs atitinkamos kalbos testą raštu. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas įvertinus testo raštu ir patikrinimo žodžiu rezultatus. Asmeniui nustatytas užsienio kalbos mokėjimo lygis įrašomas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir galioja 3 metus nuo užsienio kalbos patikrinimo žodžiu dienos.

Užsiregistravimo tvarką testui raštu Valstybės tarnybos departamente ir patikrinimui žodžiu, užsienio kalbų testų raštu tvarkaraščius bei akredituotų centrų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą, sąrašą galite rasti internetinės svetainės www.testavimas.vtd.lt srityje Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimas arba internetinės svetainės adresu www.vtd.lt srityje Visuomenei/Valstybės tarnautojų atranka/Užsienio kalbų tikrinimas.

Pažymime, jog Valstybės tarnybos departamento užsienio kalbų testai yra NEMOKAMI, o anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokėjimo patikrinimai Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose centruose yra lygiaverčiai. 

Dokumentai, patvirtinantys užsienio kalbos mokėjimo lygį

Atkreipiame dėmesį, jog Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims įskaitomas paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, todėl rekomenduojame pateikiant Valstybės tarnybos departamentui prašymą dėl pareigų siūlymo ir reikalingus dokumentus, kartu pateikti ir paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašymą.

Jeigu paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašyme nebuvo nustatytas anglų, vokiečių ar prancūzų kalbos mokėjimo lygis, arba Valstybės tarnybos departamentui pateiktoje anketoje anglų, vokiečių ar prancūzų kalbos mokėjimo lygis yra aukštesnis negu nurodyta paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašyme, tokiu atveju minėtų kalbų mokėjimas tikrinamas Valstybės tarnybos departamente arba akredituotuose centruose iki pokalbio įstaigoje, kurioje asmuo sutiko eiti pareigas, pradžios.

Jeigu paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašyme nebuvo nustatytas kitų užsienio kalbų mokėjimo lygis, arba Valstybės tarnybos departamentui pateiktoje anketoje kitų užsienio kalbų mokėjimo lygis yra aukštesnis negu nurodyta paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašyme, tuomet minėtų kalbų mokėjimas turės būti patikrintas iki pokalbio įstaigoje, kurioje asmuo sutiko eiti pareigas, pradžios.

Dokumentai reikalingi pareigų siūlymui

Buvęs valstybės tarnautojas su rašytiniu  prašymu siūlyti kitas valstybės tarnautojo pareigas (toliau vadinama – prašymas)  turi kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą.  Buvęs valstybės tarnautojas gali pateikti prašymą ir Taisyklių 5.1-5.5 p. nurodytus dokumentus Valstybės tarnybos departamentui paštu, elektroniniu paštu arba tiesiogiai atvykęs į įstaigą.

Prie prašymo pridedama:

 1. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopija;

 2. išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

 3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopija, jei išsilavinimas ar kvalifikacija įgyta užsienyje;

 4. anketa;

 5. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, 3 priedas);

 6. atleidimą iš valstybės tarnautojo pareigų patvirtinančio dokumento kopija;

 7. anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos (-ų) mokėjimo lygį patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os), jeigu šios (-šių) užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis nustatytas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;

 8. asmens duomenų keitimą įrodančių dokumentų kopijos (santuokos liudijimas, vardo ir (ar) pavardės keitimo liudijimas), jei duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenimis. 

*  Valstybės tarnybos departamento reikalavimu buvęs valstybės tarnautojas  pateikia darbo patirtį (stažą) bei asmens atitiktį siūlomų pareigų pareigybės aprašyme nustatytiems kitiems specialiesiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas (Taisyklių 18 p.).   

Jeigu buvęs valstybės tarnautojas prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus pateikia paštu ar elektroniniu paštu, Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas anketoje nurodytu elektroniniu paštu informuoja šį asmenį, kad prašymas ir prie jo pridėti dokumentai gauti ir kad atsiradus galimybei eiti kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas apie tai jam bus pranešta anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Jeigu buvęs valstybės tarnautojas prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus pateikia tiesiogiai atvykęs į Valstybės tarnybos departamentą, su aukščiau nurodyta informacija jis supažindinamas šioje įstaigoje pasirašytinai.  

Pareigų siūlymo terminai

Esant aukščiau minėtam prašymui siūlyti kitas valstybės tarnautojo pareigas, Valstybės tarnybos departamentas:

 • 6 mėnesius nuo valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų dienos teikia buvusiam valstybės tarnautojui pasiūlymus eiti tos pačios ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas.

Valstybės tarnybos departamentas buvusiam valstybės tarnautojui apie galimybę eiti valstybės tarnautojo pareigas praneša anketoje nurodytu elektroniniu pašto adresu nurodydamas įstaigą, kurioje siūlomos pareigos ir pridėdamas pareigybės, kuri siūloma, aprašymą.

Buvęs valstybės tarnautojas, gavęs pranešimą elektroniniu paštu apie galimybę eiti valstybės tarnautojo pareigas: 

 • per 5 kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo turi apsispręsti ar sutinka eiti valstybės tarnautojo pareigas ir apie tai elektroniniu paštu pranešti Valstybės tarnybos departamentui. Esant Valstybės tarnybos departamento reikalavimui, buvęs valstybės tarnautojas, informuodamas apie apsisprendimą eiti valstybės tarnautojo pareigas, kartu pateikia darbo patirtį (stažą) bei asmens atitiktį siūlomų pareigų pareigybės aprašyme nustatytiems kitiems specialiesiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas.

 • jeigu buvęs valstybės tarnautojas per 5 kalendorines dienas elektroniniu paštu nepraneša Valstybės tarnybos departamentui apie tai, kad sutinka eiti siūlomas pareigas, arba nepateikia Valstybės tarnybos departamento reikalaujamų dokumentų kopijų, laikoma, kad jis atsisakė siūlomų pareigų. Tokiam asmeniui Valstybės tarnybos departamentas toliau siūlo valstybės tarnautojo pareigas.
Asmenų, kuriems pasiūlyta eiti valstybės tarnautojo pareigas, gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas patikrinimas įstaigoje, kurioje siūlomos pareigos

Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavęs pranešimą apie asmenį, kuriam siūlomos kitos valstybės tarnautojo (karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo) pareigos privalo:

 • per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo suorganizuoti pokalbį (pokalbis ir (ar) praktinė užduotis) ir per jį patikrinti asmens gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas pagal Taisyklių 4 skyriuje nustatytą tvarką;

 • ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki pokalbio elektroniniu paštu išsiųsti asmeniui pranešimą apie pokalbio datą, laiką ir vietą.

Laikoma, kad asmuo, kuriam siūlomos kitos valstybės tarnautojo pareigos, turi gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, jeigu per pokalbį jis surenka ne mažiau nei 6 balus, jeigu vertinamas tik pokalbis, o jeigu pateikiama ir praktinė užduotis – ne mažiaus kaip 7 balus.

Jeigu pokalbyje dalyvauja keli asmenys, jiems pateikiami lygiaverčiai klausimai. Į pareigas įstaigoje priimamas asmuo, per pokalbį surinkęs daugiausia balų, bet ne mažiau nei 6 balus, jeigu vertinamas tik pokalbis, o jeigu buvo pateikta ir praktinė užduotis,  - ne mažiau kaip 7 balus. Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių surenka keli asmenys, laimėtojas nustatomas įgalioto asmens arba komisijos pirmininko sprendimu.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis:

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė
Diana Černiavska
Tel. (8 5) 219 6813, el. p. diana.cerniavska@vtd.lt

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė 
Eglė Karlonaitė
Tel.: (8 5) 219 6812 el.p.: egle.karlonaite@vtd.lt

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS