Paslaugos

 

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimas

 ASMENYS, TURINTYS TEISĘ ATKURTI STATUSĄ

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas (toliau –VTĮ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) patvirtintas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Atkreipiame dėmesį, kad 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja VTĮ redakcija (Nr. VIII-1316).

Remiantis VTĮ 17 straipsnio 2 ir 3 dalimis, teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą – Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas lygiavertes (4 ir 5 atveju tik į lygiavertes) ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje – ir teisę atkurti įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymuose nustatytai kadencijai) statusą – Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas lygiavertes (4 ir 5 atveju tik į lygiavertes) ar žemesnes įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje – turi savo noru iš karjeros valstybės tarnautojo arba įstaigos vadovo pareigų dėl šių priežasčių atsistatydinę asmenys:

1) paskyrimo ar išrinkimo į valstybės politiko, Europos Parlamento nario, Seimo ar Respublikos Prezidento skiriamo valstybės institucijos ar įstaigos vadovo, kito Seimo ar Respublikos Prezidento skiriamo valstybės pareigūno, Seimo ar Respublikos Prezidento skiriamo valstybinės (nuolatinės) komisijos ar tarybos pirmininko, jo pavaduotojo ar nario, taip pat pagal specialų įstatymą įsteigtos komisijos, tarybos, fondo valdybos pirmininko ar nario, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, valstybės tarnautojo statusą turinčio įstaigos vadovo, priimto į pareigas įstatymo nustatytai kadencijai, pareigas, – per 3 mėnesius po paskyrimo (išrinkimo) į šias pareigas laikotarpio pabaigos ar kitaip nutrūkus jų įgaliojimams; tokios teisės neturi asmenys, kurių įgaliojimai eiti šiame punkte nurodytas pareigas nutrūko dėl priežasčių, susijusių su nepatenkinamais tarnybinės veiklos rezultatais, ar už tarnybinius nusižengimus;

2) darbo viešojo administravimo srityje tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtoje organizacijoje (konsorciume), civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje (toliau – tarptautinė institucija) arba užsienio valstybės institucijoje – per 3 mėnesius nuo darbo tarptautinėje institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje pabaigos; tokios teisės neturi asmenys, kurie buvo atleisti iš tarptautinės institucijos arba užsienio valstybės institucijos dėl priežasčių, susijusių su nepatenkinamais tarnybinės veiklos rezultatais, ar už tarnybinius nusižengimus;

3) išvykimo kartu su pagal šį įstatymą ir kitus teisės aktus priimtu, perkeltu, paskirtu arba išrinktu darbui užsienyje sutuoktiniu (išskyrus diplomato statusą turintį sutuoktinį) – per 3 mėnesius po sutuoktinio priėmimo, perkėlimo ar paskyrimo laikotarpio pabaigos arba per 3 mėnesius nuo prašymo atkurti karjeros valstybės tarnautojo arba įstaigos vadovo statusą pateikimo dienos, jeigu toks prašymas pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio perkėlimo laikotarpiui;

4) diplomatų sutuoktiniai, kurie atsistatydino savo noru iš karjeros valstybės tarnautojo arba įstaigos vadovo pareigų dėl išvykimo kartu su sutuoktiniu, paskirtu dirbti užsienyje, – per 3 mėnesius po sutuoktinio perkėlimo laikotarpio pabaigos arba per 3 mėnesius nuo prašymo atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą arba įstaigos vadovo statusą pateikimo dienos, jeigu toks prašymas pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio perkėlimo laikotarpiui;

5) asmenys, kurie atsistatydino savo noru iš karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigų dėl terminuotos diplomato tarnybos sutarties sudarymo pagal Diplomatinės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, – per 3 mėnesius nuo terminuotos diplomato tarnybos sutarties pasibaigimo.

Vadovaujantis VTĮ 17 straipsnio 4 dalimi, jeigu nėra galimybės atkurti įstaigos vadovo statuso VTĮ 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims, turintiems teisę atkurti įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymuose nustatytai kadencijai) statusą, nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos Vyriausybės nustatyta tvarka 3 mėnesius jiems siūlomos lygiavertės ar žemesnės karjeros valstybės tarnautojo pareigos toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, o nuo VTĮ 17 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos Vyriausybės nustatyta tvarka 3 mėnesius siūlomos lygiavertės karjeros valstybės tarnautojo pareigos toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

Atkreipiame dėmesį, kad VTĮ 17 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodyti asmenys priimami į valstybės tarnautojo pareigas, jeigu atitinka bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, ir jiems siūlomos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Asmenys, siekiantys atkurti įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo statusą, gali būti priimti į šias pareigas Vyriausybės nustatyta tvarka valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje siūlomos pareigos, patikrinus jų gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.   
                                                              

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS  

Apraše nustatyta, kad buvę valstybės tarnautojai, siekiantys atkurti valstybės tarnautojo statusą, turi teisę per VTĮ 17 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytą laikotarpį Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) (https://pm.vataras.lt, rinktis „Prašymai gyventojams“ paslaugą) pateikti Aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją:

  • prašymą (pildoma VATIS);
  • VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą (pildoma VATIS);
  • užpildytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo patvirtintas Aprašas, 1.2 papunktyje nurodytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (siųsti per VATIS);
  • užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (Aprašo 1 priedas) (siųsti per VATIS);
  • diplomo kopiją (siųsti per VATIS);
  • Valstybės tarnybos departamento prašymu – darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją, jei turi – dokumento, įrodančio užsienio kalbos mokėjimo lygį, kopiją.

Valstybės tarnybos departamentas buvusį valstybės tarnautoją, pateikusį prašymą dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir turintį teisę į valstybės tarnautojo statuso atkūrimą, apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas lygiavertes ar žemesnes valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje įstaigoje, informuos elektroniniu paštu, gavęs iš įstaigos informaciją apie galimybę buvusiam valstybės tarnautojui atkurti valstybės tarnautojo statusą.

Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės tarnybos departamentui buvusį valstybės tarnautoją informavus, kad jis turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, buvęs valstybės tarnautojas lygiagrečiai (t. y., kol vyksta valstybės tarnautojo statuso atkūrimo procedūros, susijusios su galimybe buvusiam valstybės tarnautojui grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas lygiavertes ar žemesnes valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje įstaigoje) gali teikti dokumentus, nurodytus Aprašo 16 punkte, ir be konkurso užimti Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2, 3 ar 4 dalyse nurodytas valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje Apraše nustatyta tvarka. Buvęs valstybės tarnautojas, neatkūręs statuso toje pačioje įstaigoje, turi teisę dalyvauti konkursuose ir atrankose į kitas valstybės tarnautojo pareigas. Pažymėtina, kad buvusių valstybės tarnautojų Aprašo 16 punkte nurodyti dokumentai ir informacija dalyvauti karjeros valstybės tarnautojo konkurse priimami 10 darbo dienų, dalyvauti pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje – 5 darbo dienas atitinkamai nuo konkurso ar atrankos paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos.       

STATUSO ATKŪRIMO NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU PAKAITINIAIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS  

Pažymėtina, kad VTĮ 15 straipsnyje nustatyta, kad kai asmenys į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas, išskyrus pakaitinį valstybės tarnautoją, priimamą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, priimami iš asmenų, turinčių teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo statusą, pasibaigus VTĮ 15 straipsnio 2 dalyje nustatytiems terminams, nepraranda teisės VTĮ 12 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais būti priimti į valstybės tarnautojo pareigas. Laikas, kai šie asmenys ėjo pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas, neįskaičiuojamas į VTĮ 17 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytus terminus.

Pažymime, kad pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų atrankas organizuoja atranką paskelbusios valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos. Atsižvelgdami į tai, atkreipiame dėmesį, kad buvusiam valstybės tarnautojui pateikus  dokumentus į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo atranką, buvęs valstybės tarnautojas turi informuoti įstaigą, organizuojančią atranką, kad Jis turi teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, pateikdamas Valstybės tarnybos departamento raštą (atsakymą) dėl pateikto prašymo dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo.

DOKUMENTŲ FORMOS:

  1. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos forma (siųsti per VATIS).
  2. Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyno forma (siųsti per VATIS).

 

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS