Paslaugos

 

Aktualu žinoti prieš pradedant eiti pareigas

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, su valstybės tarnautojais darbo sutartys nesudaromos.

Vadovaujantis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 69 punktu, pretendentas priimamas į pareigas per pretendento ir į pareigas priimančio asmens sutartą terminą. Nesusitarus dėl šio termino, pretendentas priimamas į pareigas per į pareigas priimančio asmens nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 16 darbo dienų ir ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo informacijos apie atrinktą pretendentą gavimo dienos, pretendento į įstaigos vadovo, įstaigos vadovo pavaduotojo ar įstaigos padalinio vadovo pareigas pasirinkimo Aprašo 56 punkto pirmojoje pastraipoje arba 561 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka dienos, informacijos apie Aprašo 66 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą kitą pretendentą gavimo dienos, o Aprašo 64 ir 65 punktuose nurodytais atvejais – gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad pretendentui gali būti išduodamas leidimas ar suteikiama specialioji teisė, ar gavus kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie pretendentą ir šios informacijos pagrindu į pareigas priimančiam asmeniui priėmus sprendimą priimti jį į valstybės tarnautojo pareigas.

Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, valstybės tarnautojas priimamas į pareigas neterminuotam laikui arba įstatymų nustatytai kadencijai.

Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, pakaitinis valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas, priimtas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, taip pat valstybės tarnautojas, pakeičiantis laikinai negalintį eiti pareigų valstybės tarnautoją.

Kasmetinių atostogų suteikimo trukmė, suteikimo tvarka ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Valstybės tarnybos įstatymo 42–46 straipsnių nuostatas bei pagal Darbo kodekso 127–130 straipsnių nuostatas.

Valstybės tarnautojas draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu. Valstybinio socialinio draudimo išmokas ir paslaugas nustato atitinkamas valstybinio socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys teisės aktai.

Valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų pagrindus ir tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnis. Įspėjimo terminus, kai naikinama valstybės tarnautojo pareigybė, nustato Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalis.

Valstybės tarnautojo darbo užmokesčio nustatymo ir apskaičiavimo tvarka, darbo užmokesčio sudedamosios dalys, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, skatinimai ir apdovanojimai nustatyti Valstybės tarnybos įstatymo 28–31 straipsniuose.

Įstaigose taikomą darbo laiko režimą nustato Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496.

Valstybės tarnyboje gali būti sudaromos nacionalinės, šakos ir įstaigos kolektyvinės sutartys vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis.

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ir finansavimo tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnis bei Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176.

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau – įstaigos) valstybės tarnautojo asmens duomenis tvarko įstaigos teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad įstaigos vykdomas valstybės tarnautojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

Ginčai dėl valstybės tarnautojo statuso įgijimo, pasibaigimo, valstybės tarnautojo teisių ir pareigų, atsakomybės taikymo, darbo užmokesčio, socialinių ir kitų garantijų nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.