Paslaugos

 

Centralizuota valstybės tarnautojų atranka – kaip ji vyksta?

 

 • Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos karjeros valstybės tarnautojų konkursus (toliau – konkursai) centralizuotai vykdo Viešojo valdymo agentūra. Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų atranką decentralizuotai organizuoja pačios valstybės ir savivaldybių įstaigos bei institucijos (daugiau apie tai rasite ČIA).    
 • Tarnautojo ieškanti įstaiga parengia pareigybės aprašymą ir išsiunčia Viešojo valdymo agentūrai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Konkursas skelbiamas Valstybės tarnybos portale.  
 • Pretendentai teikia prašymus dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Savitarnos modulį (prieš tai susikūrę savo paskyrą). Dokumentai į karjeros valstybės tarnautojo konkursą priimami 10 darbo dienų, į pakaitinio tarnautojo – 5 darbo dienas.  
 • Viešojo valdymo agentūra per 5 darbo dienas patikrina, ar pretendentai į karjeros valstybės tarnautojo pareigas atitinka reikalavimus. Pretendentų į pakaitinius valstybės tarnautojus atitiktį reikalavimams tikrina pačios įstaigos. Jei pretendentas reikalavimų neatitinka, jam konkurse dalyvauti neleidžiama ir jis apie tai informuojamas per Savitarnos modulį.  
 • Konkurso komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių, kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti ne įstaigos, kuriai atrenkamas valstybės tarnautojas, atstovai. Taip užtikrinamas didesnis konkurso skaidrumas.  
 • Kai atrenkamas įstaigos vadovas, komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių, kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti Viešojo valdymo agentūros atstovai, vienas arba du – į pareigas priimančio asmens skirti atstovai, taip pat gali būti skiriami ne daugiau kaip du buvę ir (ar) esami įstaigų vadovai.  
 • Konkursą gali stebėti stebėtojai, pvz., įstaigos profesinės sąjungos, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.  

 • Konkursai dažniausiai vyksta nuotoliniu būdu, išskyrus konkursus į įstaigų vadovų pareigas, kurie paprastai vyksta Viešojo valdymo agentūros patalpose. Dėl konkretaus konkurso formato (vyks nuotoliniu būdu ar gyvai) sprendžia to konkurso komisija. 

 • Apie konkurso datą, laiką ir vietą pretendentai informuojami ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso pradžios.  
 • Pretendentų, siekiančių užimti įstaigos vadovo pareigas, prieš konkursą Viešojo valdymo agentūroje atliekamas kompleksinis vertinimas, kurio metu įvertinamos jų bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos. Kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio. Ją Viešojo valdymo agentūra per 5 darbo dienas nuo kompleksinio vertinimo pabaigos per Savitarnos modulį ar elektroniniu paštu pateikia vertinime dalyvavusiam pretendentui ir komisijai. Vertinimo išvada galioja 3 metus.  
 • Jei pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimas mokėti kurią nors užsienio kalbą, pretendentas jos mokėjimo lygį turi pasitikrinti iki konkurso pradžios.  
 • Atvykdami į konkursą būtinai turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą!  
 • Konkurso komisija gali taikyti šiuos atrankos metodus: interviu, praktinę užduotį, esė, testą, namų darbus.  
 • Konkursą gali sudaryti ne vienas etapas.  
 • Kiekvienas komisijos narys pretendentų tinkamumą pagal kiekvieną taikytą vertinimo metodą, išskyrus testą, vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų.  
 • Jeigu pretendentų vertinimui naudojamas vienas vertinimo metodas, kiekvienam pretendentui skirti balai susumuojami ir dalijami iš komisijos darbe dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Jeigu naudojamas daugiau nei vienas vertinimo metodas, komisijos sprendimu gali būti nustatomas taikyto vertinimo metodo lyginamasis svoris kitų taikomų vertinimo metodų atžvilgiu.  
 • Konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkęs pretendentas, išskyrus pretendentus, dalyvavusius konkurse į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas.  
 • Pretendentais į įstaigos vadovo, įstaigos vadovo pavaduotojo ir įstaigos padalinio vadovo pareigas laikomi 2 konkurse daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkę pretendentai (Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju – vienas pretendentas, surinkęs ne mažiau kaip 6 balus). Galutinį laimėtoją iš šių pretendentų pasirenka į pareigas priimantis asmuo.

Daugiau apie valstybės tarnautojų atranką rasite Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše.

Daugiau apie konkursų ir atrankų komisijų darbo organizavimą, vertinimo komisijoje etapus ir principus rasite Rekomendacijose konkursų ir atrankų komisijų nariams.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS