Paslaugos

 

INFORMACIJA APIE DELEGUOTŲ NACIONALINIŲ EKSPERTŲ ATRANKAS IR DARBĄ ES INSTITUCIJOSE

 
 
Įstaigoms

Delegavimas – karjeros valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų ir valstybės pareigūnų perkėlimas ar siuntimas ir kitų asmenų siuntimas dirbti į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas.

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas  nustato asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas prioritetų tvirtinimą, delegavimo koordinavimą, pretendentų į pareigas, į kurias gali būti deleguojama, atrankos principus, delegavimo tvarką, delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervo sudarymą, deleguojamų asmenų darbo užmokesčio nustatymą ir socialinių garantijų deleguojamiems asmenims suteikimą.

Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 478 redakcija) (toliau – Taisyklės) nustato informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybės institucijose (toliau kartu – priimančioji institucija), į kurias gali būti deleguojami asmenys iš Lietuvos, (toliau – laisvos pareigos) pateikimą, pretendentų į laisvas pareigas, išskyrus laisvas pareigas civilinėse tarptautinėse arba Europos Sąjungos misijose ar operacijose, atrankos (toliau – atranka) organizavimą ir vykdymą, pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos organizavimą ir vykdymą.

Informacijos apie laisvas pareigas priimančioje institucijoje paskelbimas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau kartu – valstybės institucijos), Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų, konsulinės įstaigos ir specialiosios misijos, gavusios informaciją apie laisvas pareigas visą gautą informaciją pateikia Viešojo valdymo agentūrai ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Viešojo valdymo agentūra, gavusi informaciją apie laisvas pareigas, paskelbia ją deleguojančiosioms institucijoms interneto svetainėje www.vva.gov.lt.

Valstybės tarnybos departamento skelbiamoje informacijoje apie laisvas pareigas nurodoma:

 1. laisvų pareigų pavadinimas;
 2. laisvų pareigų skaičius;
 3. priimančiosios institucijos nustatyti reikalavimai pretendentams į laisvas pareigas;
 4. terminas, iki kurio deleguojančioji institucija Viešojo valdymo agentūrai ir Užsienio reikalų ministerijai gali Taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka pateikti motyvuotą pasiūlymą dėl laisvų pareigų pripažinimo atitinkančiomis nacionalinius delegavimo prioritetus ir delegavimo išlaidų padengimo tikslingumo iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų (toliau – motyvuotas pasiūlymas) arba Taisyklių 6 arba 8 punkte nustatyta tvarka informuoti apie savo sutikimą delegavimo išlaidas apmokėti iš jai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete skirtų asignavimų;
 5. terminas, iki kurio Taisyklių nustatyta tvarka atrinktų pretendentų į laisvas pareigas dokumentai turi būti pateikti priimančiajai institucijai.      

Deleguojančioji institucija, įvertinusi Taisyklių 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka paskelbtą informaciją ir nusprendusi, kad delegavimas į laisvas pareigas atitinka deleguojančiosios institucijos delegavimo poreikius ir nacionalinius delegavimo prioritetus, Užsienio reikalų ministerijai ir Viešojo valdymo agentūrai pateikia motyvuotą pasiūlymą. Deleguojančioji institucija taip pat gali informuoti apie savo sutikimą delegavimo išlaidas apmokėti iš jai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete skirtų asignavimų.

Užsienio reikalų ministerija, gavusi motyvuotą pasiūlymą, parengia išvadą dėl pareigybių priimančiojoje institucijoje pripažinimo atitinkančiomis nacionalinius delegavimo prioritetus ir delegavimo išlaidų padengimo galimybės, jeigu tokių išlaidų neapmoka priimančioji institucija (toliau – išvada). Užsienio reikalų ministerija išvadą pateikia Viešojo valdymo agentūrai ir, jeigu išvada parengta atsižvelgiant į motyvuotą pasiūlymą, – motyvuotą pasiūlymą pateikusiai deleguojančiajai institucijai, išskyrus Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį.

Atrankos organizavimas ir vykdymas

Atranka į pareigas priimančiose institucijose vykdoma Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 8 straipsnio 1–3 dalyse nurodytais atvejais, t.y. jeigu:

- jeigu išvadoje nurodyta, kad ši pareigybė atitinka nacionalinius delegavimo prioritetus ir delegavimo išlaidos bus padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų arba kad išlaidas apmoka priimančioji institucija.

- jeigu išvadoje nurodyta, kad pareigybė atitinka nacionalinius delegavimo prioritetus, bet delegavimo išlaidos negalės būti padengiamos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų dėl to, kad šių asignavimų sumos nepakanka, atranka gali būti pradedama, kai deleguojančioji institucija sutinka, kad delegavimo išlaidos bus apmokamos iš jai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete skirtų asignavimų.

- kai Užsienio reikalų ministerija pritaria, kad pretendentų atranka būtų vykdoma į pareigas, atitinkančias žinybinius prioritetus, ir deleguojančioji institucija sutinka, kad delegavimo išlaidos būtų apmokamos iš jai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete skirtų asignavimų, arba kada išlaidas apmoka priimančioji institucija.

Viešojo valdymo agentūra, iš Užsienio reikalų ministerijos gavusi išvadą, kurioje nurodyta, kad laisvos pareigos atitinka nacionalinius delegavimo prioritetus ir kad delegavimo išlaidos bus padengtos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų arba kad išlaidas apmoka priimančioji institucija, pradeda organizuoti atranką.

Informacija pasiteirauti:

El. p. info@vva.gov.lt, meile.vitkauskaite@vva.gov.lt 

Tel. (8-5) 219 6826; (8-6) 72  86218

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų skelbimų sąrašas

 
Pretendentams

Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 478 redakcija) (toliau – Taisyklės) nustato informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybės institucijose (toliau kartu – priimančioji institucija), į kurias gali būti deleguojami asmenys iš Lietuvos, (toliau – laisvos pareigos) pateikimą, pretendentų į laisvas pareigas, išskyrus laisvas pareigas civilinėse tarptautinėse arba Europos Sąjungos misijose ar operacijose, atrankos (toliau – atranka) organizavimą ir vykdymą, pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos organizavimą ir vykdymą.  

Viešojo valdymo agentūra, organizuodama ir vykdydama atranką, informaciją apie laisvas pareigas, skirtą asmenims, paskelbia interneto svetainėje Viešojo valdymo agentūra (lrv.lt).

Viešojo valdymo agentūros skelbiamoje informacijoje nurodoma:

 1. laisvų pareigų pavadinimas;
 2. laisvų pareigų skaičius;
 3. priimančiosios institucijos nustatyti reikalavimai pretendentams į laisvas pareigas;
 4. dokumentai, kuriuos pretendentai į laisvas pareigas turi pateikti Viešojo valdymo agentūrai;
 5. 5.terminas, per kurį pretendentai į laisvas pareigas turi pateikti dokumentus Viešojo valdymo agentūrai;
 6. 6.elektroninio pašto adresas, kuriuo pretendentai į laisvas pareigas turi pateikti skelbiamoje informacijoje nurodytus dokumentus.  

Dokumentai, kuriuos pretendentai į laisvas pareigas turi pateikti Viešojo valdymo agentūrai

Pretendentas į laisvas pareigas Viešojo valdymo agentūrai elektroninio pašto adresu info@vva.gov.lt pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į laisvas pareigas nurodo:

      1.1.laisvų pareigų, į kurias pretenduoja, pavadinimą,

      1.2. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

      1.3. informaciją, ar:

      1.3.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

      1.3.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

 1. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;
 2. gyvenimo aprašymą anglų kalba;
 3. priimančiosios institucijos reikalaujamus kitus dokumentus ar informaciją;
 4. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į laisvas pareigas būtų deleguojamas į laisvas pareigas, kai prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas (toliau – sutikimas). Sutikimas pateikiamas, kai atranką organizuoja Viešojo valdymo agentūra.

Atranka susideda iš pretendentų į laisvas pareigas pateiktų dokumentų ir informacijos, pretendento į laisvas pareigas atitikties Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 10 straipsnio reikalavimams įvertinimo ir pokalbio per komisijos posėdį. Per jį komisija įvertina pretendento į laisvas pareigas atitiktį priimančiosios institucijos nustatytiems reikalavimams, žinias ir įgūdžius, kurių reikia laisvų pareigų funkcijoms vykdyti, galimybes panaudoti turimas žinias ir įgūdžius praktikoje, sėkmingai dalyvauti priimančiosios institucijos organizuojamoje atrankoje laisvoms pareigoms eiti. Jei reikia, komisijos pokalbis su pretendentais į laisvas pareigas gali vykti ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Informacija pasiteirauti:

El. p. info@vva.gov.lt, meile.vitkauskaite@vva.gov.lt

Tel. (8-5) 219 6826; (8-6) 72 86218

Šiuo metu vykstančių deleguotųjų nacionalinių ekspertų atrankų sąrašas pretendentams

Skelbimų archyvas

 
Atrankos į delegavimo rezervą

Viešojo valdymo agentūra Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatytu periodiškumu organizuoja atranką į delegavimo rezervą.

Pretendentai į delegavimo rezervą turi atitikti Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 10 straipsnyje nurodytus reikalavimus, turėti ne žemesnį negu aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, mokėti ne mažiau kaip 2 užsienio kalbas, ne mažesniu kaip B1 lygiu pagal 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2018/646 dėl bendros geresnių paslaugų, susijusių su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos („Europass“), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB (OL 2018 L 112, p. 42) ir turėti ne trumpesnę kaip 3 metų profesinę arba veiklos Lietuvos ar užsienio nevyriausybinėse ir pilietinės visuomenės organizacijose ar asociacijose patirtį.

Viešojo valdymo agentūra apie organizuojamą atranką į delegavimo rezervą paskelbia interneto svetainėje www.vva.gov.lt.

Informacijoje apie organizuojamą atranką į delegavimo rezervą nurodoma:

 1. reikalavimai, kuriuos turi atitikti pretendentai į delegavimo rezervą;
 2. dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai į delegavimo rezervą;
 3. terminas, iki kurio pretendentai į delegavimo rezervą turi pateikti dokumentus.
 4. elektroninio pašto adresas, kuriuo pretendentai į delegavimo rezervą turi pateikti dokumentus.  

Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentas į delegavimo rezervą:

Pretendentas į delegavimo rezervą per Viešojo valdymo agentūrą pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijai elektroninio pašto adresu info@vva.gov.lt pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į delegavimo rezervą nurodo:

1.1. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

1.2. informaciją, ar:

1.2.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

1.2.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

 1. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;
 2. gyvenimo aprašymą lietuvių kalba;
 3. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į delegavimo rezervą, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas, būtų atrinktas į delegavimo rezervą ir būtų deleguotas į tarptautines ir Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijas;
 4. dokumentus, patvirtinančius užsienio kalbų mokėjimo lygį, gali būti pažymos bei diplomai.

Informacija pasiteirauti:

El. p. info@vva.gov.ltmeile.vitkauskaite@vva.gov.lt 

Tel. (85 219 6826), Tel. (86 72 86218)

 

Šiuo metu vykstančios atrankos į delegavimo rezervą

 

Delegavimo rezervo skelbimų archyvas

 

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų atrankos, kurių procedūros buvo pradėtos iki 2019-05-21 Vyriausybės nutarimo Nr. 1414 „Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklės“ įsigaliojimo (vykstančios pagal senąją tvarką)