Paslaugos

 

VATARAS ir VATIS

Valstybės tarnautojų registras

Valstybės tarnautojų registras (VATARAS) įsteigtas 2005 m. gruodžio 29 d. reorganizavus Lietuvos Respublikos valdininkų registrą į Valstybės tarnautojų registrą keičiant objektų sudėtį ir duomenų rinkimo tvarką. Reorganizacija pradėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“.

Valstybės tarnautojų registras reorganizuotas, keičiant Valstybės tarnautojų registro tvarkytoją 2019 m. rugpjūčio 1 d. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tapo Registro tvarkytoju ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytoju.

Plačiau skaitykite Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje: https://ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/valstybes-tarnautoju-registro-vataras-paslaugos

 

Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema

Valstybės tarnautojų registro technologijų bei duomenų bazių pagrindu yra sukurta Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema (trumpasis vardas – VATIS), kurios sukūrimas buvo numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1196 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo” (priemonė Nr. 74). VATIS plėtra bei tobulinimas numatyti Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488, 65.4.2 punkte.

VATIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis vykdyti žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame administravime, valstybės tarnybos valdymo sprendimų planavimo, Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo kontrolės procedūras. 

VATIS pagrindinės funkcijos – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti VATIS duomenis ir dokumentų elektronines kopijas; priimti fizinių asmenų nuotoliniu būdu teikiamus duomenis, elektroninius dokumentus ir dokumentų elektronines kopijas; formuoti atrankos į valstybės tarnautojo pareigas testus (toliau – testai), dokumentų šablonus, dokumentus, duomenų perdavimo rinkinius, analitines ir kito pobūdžio ataskaitas; skelbti viešą informaciją.

Daugiau ...

Informacija įstaigoms ir įmonėms apie konkursų į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas paskelbimo tvarką

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, nuo 2017 m. liepos 1 d. konkursai į laisvas pareigas valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS).  

Daugiau...